• Schipdonkkanaal: gemeentebestuur blijft langs de zijlijn staan

  Kanaal Celie
  Tijdens de laatste gemeenteraad stond ook het Schipdonkkanaal, en de mogelijke verbreding ervan, op de agenda. Samen wou een duidelijk standpunt van de gemeenteraad tegen een mogelijke verbreding. Samen had het dossier grondig voorbereid maar botste op een meerderheid die geen keuze wou maken. "We gaan de studie afwachten", klonk het op de meerderheidsbanken. Op de vraag wat het standpunt is van het bestuur als de studie positief uitvalt kwam geen antwoord.

  Wat we wel te horen kregen was dat de burgemeester erover had gesproken met de betrokken minister. Maar wat baten grote woorden in Brussel als je niet eens de moed hebt om die in de eigen gemeenteraad hard te maken? Het voorstel van Samen werd dan ook verworpen. En zo staat de actieve houding van Samen nog maar eens in schril contrast met de afwachtende en politiek weinig moedige houding van dit gemeentebestuur.

 • Tom in actie tijdens Kanaalfeesten

  Vandaag waren het Kanaalfeesten langs het Schipdonkkanaal. De feesten gingen uit van de tegenstanders van een verbreding van het kanaal. De Survivalclub Meetjesland was ook paraat en organiseerde verschillende activiteiten. Eén ervan was een rappel van de Expresswegbrug over het Schipdonkkaal. Tom Lacres beet de spits af en deed als eerste de afdaling.

  Rappel 1
  Rappel 2

  Rappel 3

  Rappel 4Rappel 5
  Rappel 6
  Rappel 7
  Rappel 8

   

 • Sint-Laureins geeft duidelijk sigaal aan voorzitter Politieraad

  Na het eenzijdig optreden van de voorzitter van de Politieraad de afgelopen weken heeft de gemeenteraad van Sint-Laureins een duidelijk standpunt ingenomen. De raad besliste unaniem dat de voorzitter van de Politieraad werk moet maken van een gezamenlijk politiebeleid, dit in overleg met alle gemeenten. Vandaag gebeurt, zoals bekend, het omgekeerde. Zo besliste Eeklo op eigen houtje om administratieve sancties in te voeren en worden Sint-Laureins en Kaprijke een gebrek aan medewerking verweten. Het gevolg is een verdeeld beleid wat een slechte zaak is voor de werking van de politie.

  Sint-Laureins is dus zeker en vast bereid om mee te werken aan een gemeenschappelijk beleid, maar alleen wanneer dit gebeurt als een gelijkwaardige gesprekspartner. Hopelijk neemt de voorzitter van de Politieraad het signaal ernstig en kiest hij nu voor een andere aanpak. Dan moet het mogelijk zijn om te komen tot een goede samenwerking tussen Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke. Indien de voorzitter dat niet doet, dan komen we in een onwerkbare situatie terecht in onze Politiezone.

   

 • Roept Sint-Laureins voorzitter Politieraad tot de orde ?

  Logo politieDe werkwijze van de voorzitter van de Politieraad is niet passend met zijn opdracht en verantwoordelijkheid. Hij schoffeert openlijk zijn collega's burgemeesters en weigert vragen te beantwoorden in de Politieraad. Samen vindt dat de voorzitter van een Politieraad moet werken aan een gezamenlijk politiebeleid en niet aan een verdeeld beleid. Het is ook zijn plicht om een antwoord te geven op vragen van raadsleden in de Politieraad.

  Daarom wenst de Samen fractie dat de gemeenteraad van Sint-Laureins een officieel standpunt inneemt en de voorzitter tot de orde roept. Want zo kan het niet verder. Ofwel wil hij als voorzitter geen rekening houden met Sint-Laureins en dan moet hij dat maar eens duidelijk zeggen. Ofwel kloppen zijn beweringen dat Sint-Laureins niet meewerkt en dat mag hij dan ook eens toelichten. Maar dan wel tijdens de Politieraad, en niet achteraf in de krant. Want zoiets haalt de ganse geloofwaardigheid van het politiebeleid onderuit.

 • Samen wil geen verbreding van het Schipdonkkanaal

  Schipdonkkanaal
  Het is voldoende bekend dat er plannen zijn om het Schipdonkkanaal te verbreden. Alle gemeenten waar het Schipdonkkanaal passeert mengen zich actief in het debat. Alleen in Sint-Laureins houdt het bestuur zich (zoals altijd) op de vlakte. De Samen fractie doet dit niet en wenst dat ook Sint-Laureins zich in het debat mengt. Na grondige studie van het dossier komt Samen tot het besluit dat de verbreding geen goede zaak is. Dit geldt zowel voor het project in zijn geheel als voor Sint-Laureins. Verder in dit artikel kan u onze bezwaren lezen tegen de verbreding. Samen plaatst dit punt op de agenda van de gemeenteraad volgende week. Wij willen dat ook het gemeentebestuur zich uitspreekt tegen een verbreding.

  Op de foto herkent u (van links naar rechts): Claudine Bonamie, Steven Haverbeke, Marleen Goossens, Luc De Meyere, Lieve Van Hijfte, Tom Lacres, Eddy Roets, Franki Van de Moere en Carlos Bonamie.

  Kanaal

  Vanuit het oogpunt van Sint-Laureins zijn de voornaamste bezwaren tegen een verbreding:
  1. Een verbreding zorgt ervoor dat Sint-Laureins verder (letterlijk) wordt geïsoleerd. Met het afsluiten van de Expresweg in het vooruitzicht belanden we zo op een eiland.
  2. De ingreep in het landschap zal het unieke karakter van het stukje Sint-Laureins ter hoogte van Celie vernielen.
  3. Er is geen enkele duidelijkheid over de gevolgen op de waterhuishouding en meer bepaald het grondwaterpeil.
  4. De eigenaars van woningen langs het kanaal zullen de waarde van hun onroerend goed zien dalen.
  5. Het project biedt geen enkele return voor Sint-Laureins.

  Kanaal 2

  Naast deze nadelen voor onze gemeente stelt Samen zich ook vragen over het dossier in de ruime zin van het woord.

  1. De algemene economische return is onduidelijk en staat niet in verhouding tot de wijzigingen in het landschap langs het ganse traject die zeer ingrijpend zullen zijn.
  2. Er is geen garantie dat een verbreding zal leiden tot minder verkeer op de weg. Bedrijven willen tegenwoordig een JIT (just in time) toelevering. Dus hun voorraden minimaal houden en alles komt net op tijd fabriek binnen. Dus kamion per kamion en niet met een aantal containers tegelijk.
  3. Er gaat ook veel landbouwgrond verloren en boeren dreigen ingesloten te geraken met bepaalde stukken grond.
  4. De toeristische troeven van het Schipdonkkanaal zullen verdwijnen.
  5. De lasten van Zeebrugge worden doorgeschoven naar het hinterland. Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van het kanaal Oostende-Brugge-Gent?

  De Samen fractie hoopt dat het gemeentebestuur van Sint-Laureins de politieke moed zal hebben om een duidelijk standpunt in te nemen.

   

 • Punten Samen gemeenteraad

  1. 1. Inname van een standpunt door Sint-Laureins tegen de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal
  2. 2. Beslissing tot inkleuring als recreatiegebied én aankoop van de aanpalende gronden naast het voetbalterrein van VK Watervliet
  3. 3. Handelswijze voorzitter Politieraad: innemen van een officieel standpunt door de gemeenteraad

   Meer info volgt later.

   
 • Gemeenteraad 24/04/2008 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING 
  • 1.   V.M.W. – Uitbreiding waterleidingsnet;
  • 2.   V.M.W. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Ketterijstraat. – Kosten ten laste van de verkavelaar;
  • 3.   Aanleg gescheiden rioleringsstelsel (2 DWA) in Groeneweg, Comercaatsweg en Vlamingstraat. – Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest;
  • 4.   Reglement met betrekking tot de organisatie van kermisactiviteiten op openbare kermissen;
  • 5.   Reglement met betrekking tot de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten;
  • 6.   Onderhandse aankoop kantine, voetbalveld en aanpalende gronden te 9988 Sint-Laureins, Veldstraat, sectie B, nrs. 615/A/2, 615/B/2, 615/E, 615/F en deel van nrs. 615/C en 615/D;
  • 7.   Fiscaliteit. – Belasting op het sluikstorten. – Aanpassing;
  • 8.   Voetbalclub F.C. Goalgetters.- Toekennen toelage;
  • 9.   Gezamenlijke aankoop elektriciteit aan gebouwen en installaties en openbare verlichting. – Goedkeuring bestek;
  • 10.  Gemeentelijke basisschool. – Aankoop fotokopieertoestel. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
  • 11.  Aanvullend reglement inzake de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km/uur op de N456 (Ketterijstraat) vanaf kmp. 25,2 tot aan het verkeersbord bebouwde kom en vice versa;
  • 12. Opdrachthoudende vereniging I.V.M.: A) Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering dd. 23.06.2008; B) Aktename agenda Algemene Vergadering dd. 23.06.2008 en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
  • 13. Dienstverlenende vereniging FINIWO: A) Kapitaalsverhoging Publi-T; B)  Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering dd. 23.06.2008; C) Aktename agenda Algemene Vergadering dd. 23.06.2008 en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger;
  • 14. Brandweer. - Afbakening van de hulpverleningszones. -Advies

  BESLOTEN VERGADERING:

  • 15.  Aanstelling waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar

  Punten Samen volgen later.

 • Buffalo's naar de bekerfinale !

  decorationVandaag neemt mijn supportershart de overhand. Na een onvergetelijke pot voetbal hebben de Buffalo's zich glansrijk geplaatst voor de finale van de Beker van België. Gent schoof Standard opzij met 4-0. Het was de eerste nederlaag voor de Rouches dit seizoen. Met deze zege plaatsen de Buffalo's zich eindelijk nog eens voor de eindstrijd in de Beker van België. Het is sinds 1984 geleden dat AA Gent de finale speelde. Toen won blauwwit de finale van ... Standard. Op 18 mei zal het Gentse legioen in groten getale naar de Heizel trekken om tegen Anderlecht te kampen voor bekerwinst.

 • Sint-Laureins moet huisvuilbelasting afschaffen

  Binnenkort verdwijnt de huisvuilbelasting in Sint-Laureins. De Vlaamse minister van Begroting, Dirk Van Mechelen (Open VLD), geeft de gemeenten 100 euro per inwoner om hun schulden af te betalen. Sint-Laureins zal maar liefst 650.000 euro opstrijken. Eén van de voorwaarden om dit geld te krijgen is de afschaffing van de huisvuilbelasting. In het Meetjesland waren er nog slechts vier gemeenten die een algemene huisvuilbelasting inden waaronder Sint-Laureins. U ziet het: een containerpark voor uw afval was er niet, maar de belasting op uw afval was er wel.

   

 • Oplevering nieuwe kamers rusthuis wordt uitgesteld

  Kamers Rusthuis
  Normaal gezien zouden de nieuwe kamers van het rusthuis half maart in gebruik worden genomen. Maar daar kwam niets van in huis. Er sijpelde namelijk grondwater binnen in de ondervloer van de dagzaal. Blijkbaar had de aannemer de roofing te laag geplaatst zodat het grondwater vrij spel kreeg. De oplevering van de nieuwe kamers is uitgesteld naar eind april. Op geen enkel ogenblik heeft de OCMW-voorzitter het Vast Bureau (dit is het dagelijks bestuur van het OCMW) ingelicht over de problemen. In elk  goed functionerend OCMW zou dit nochtans gebeurd zijn. Maar zoals bekend is goed bestuur in het OCMW ver te zoeken.

   

 • Samen wil tweede terrein voor VK Watervliet

  Voetbal
  Samen vindt de aankoop door de gemeente Sint-Laureins van het terrein van VK Watervliet een goede zaak. Vanuit de oppositie zijn wij hiervoor allang vragende partij. Op deze manier krijgt VK Watervliet zekerheid voor de toekomst.

  Maar Samen wil ook het stuk grond ernaast aankopen. De aankoop van het tweede stuk grond moet de groeikansen van de Watervlietse voetbal garanderen. Franki Van de Moere, raadslid voor Samen en oud voorzitter van VK Watervliet, spreekt uit ervaring. Toen hij voorzitter was werd hij met dit probleem geconfronteerd. De ploeg speelde toen in tweede provinciale en had heel wat succes. Maar met één terrein was doorgroeien niet mogelijk.

  Een ander voordeel is ook dat het hoofdterrein niet meteen kapot wordt gespeeld. Wanneer het tweede suk grond wordt bijgekocht kan de ganse zone ook als recreatiegebied worden ingekleurd.

  Het zou dus van korte termijn denken getuigen wanneer alleen het huidige terrein wordt gekocht. Daarom vraagt Samen dat het stuk grond naast het huidige terrein ook wordt aangekocht en ingekleurd als recreatiegebied. Dit niet doen betekent de groei van VK Watervliet voor altijd beperken. Ook wordt de unieke kans gemist om het terrein uit te bouwen tot een groter recreatiegebied. Hopelijk overstijgt het bestuur voor één keer het korte termijn denken dat we al jaren gewoon zijn.

 • Politieraad mag geen Leugenpaleis worden

  decorationIn een eerder artikel op deze blog kon u al lezen dat Eeklo administratieve sancties invoerde zonder overleg met Sint-Laureins en Kaprijke. Beide burgemeesters zijn daar niet over te spreken. De burgemeester van Eeko (tevens voorzitter van de Politieraad) gaf geen antwoord op mijn vraag tijdens de Politieraad.

  Maar aan de pers kan hij wel uitleg geven. Vandaag herhaalt hij dat zijn collega's wel degelijk op de hoogte waren, misschien niet officieel maar wel officieus. Hij verwijt hen opnieuw dat ze niet enthousiast waren over het voorstel en dat er daarom geen officieel overleg is geweest.

  De verwijten tussen de burgemeesters vliegen dus openlijk heen en weer. De voorzitter van de Politiezone speelt daarin een bedenkelijke rol. Een vraag in de Politieraad beantwoordt hij niet, maar in de pers kan hij wel zijn zegje doen. Het wordt tijd dat hij zijn beweringen hard maakt met feiten. Ofwel spreekt hij de waarheid ofwel niet.

  Eén ding is zeker: de volgende Politieraad moet er duidelijkheid komen. Er wordt jaarlijks teveel geld gepompt in de werking van de politie om zo verder te werken. Want als we zo verder doen wordt de Politieraad  gedegradeerd tot een soort Leugenpaleis waarin niet wordt gezocht naar een gezamenlijk politiebeleid maar wel naar het Liegebeest. Daar is niemand mee gebaat, en zeker niet de politie. De politie heeft nood aan drie gemeenten die samenwerken, en niet elkaar tegenwerken.

 • Alle vuilnisbakken verdwijnen in Sint-Laureins

  Zwerfvuil
  Het bestuur van Sint-Laureins wil onze gemeente toeristisch promoten. Een prima idee en er werden reeds heel wat positieve stappen gezet. Alleen houdt het bestuur er een vreemde aanpak op na wat betreft het afval dat toerisme met zich meebrengt. Zo werden reeds de openbare toiletten verwijderd en de helft van de vuilnisbakken. De redenering is dat toeristen hun eigen vuil maar moeten mee nemen. Claudine Bonamie, raadslid voor Samen, had haar ronde gedaan in Sint-Laureins en vond het toch een beter idee om terug meer vuilnisbakken te plaatsen. De schepen van toerisme antwoordde dat net het omgekeerde zal worden gedaan. Bedoeling is dus om alle vuilbakken weg te nemen.

  Samen vindt dit een rare manier van toerisme. Het wegnemen van alle vuilbakken en openbare toiletten zet toeristen er niet toe aan om hun vuilnis mee te nemen. Kijk maar naar de hoeveelheid zwerfvuil die jaarlijks wordt opgehaald tijdens de zwerfvuilacties. Als iedereen zijn vuilnis netjes zou meenemen dan zou onze gemeente er kraaknet bijliggen.

  De echte beweegreden voor het besluit van het bestuur is dat ze geen zin hebben om het onderhoud van de openbare toiletten en de vuilbakken op zich te nemen. Toeristen zijn welkom maar de basisinfrastructuur voor hen ontbreekt wel. Feit is dat het zo niet werkt natuurlijk. Een toerist is een gast en die ontvang je in de beste omstandigheden. Vergelijk het met een restaurant. Daar zijn toch ook toiletten en moet u toch ook uw vuil bord en bestek niet meenemen?

   

 • Een boom voor een boom

  BomenHet valt op hoeveel bomen dit jaar gerooid worden. Overal waar je kijkt liggen er gevelde bomen. Omdat deze bomen een onmisbaar onderdeel zijn van ons landschap is het belangrijk dat er andere bomen in de plaats komen. Op de gemeenteraad vroeg ik daarom informatie omtrent de procedure die wordt gevolgd ter zake. De bevoegde schepen deelde mee dat de regel is dat voor elke gerooide boom een andere boom in de plaats komt. Een boom voor een boom dus. Bij herplant wordt rekening gehouden met het type boom om beschadiging aan het wegdek te vermijden. Samen zal in elk geval controleren of het principe 'een boom voor een boom' ook daadwerkelijk wordt gevolgd.