• De fouten en misleidingen in de signalisatie: een overzicht

  Maar liefst 300 personen kregen deze week een verzoek in de bus om een boete te betalen. Onze vraag aan het gemeentebestuur om deze chauffeurs te helpen werd op de gemeenteraad afgeketst. (Voor meer info lees het volgend artikel op deze blog dat een beetje lager staat).

  Wij willen deze chauffeurs wel helpen en geven een overzicht van de fouten en misleidingen in de signalisatie. Dit wordt allemaal geïllustreerd met foto's. Deze foto's zijn genomen door mij persoonlijk op 5 juni 2008 rond 19 uur. Dit is dus na het uitdelen van de boetes. Telkens staat de uitleg erbij van wat er fout en/of misleidend was.

  Vaststelling 1: de signalisatie op de Expresweg was onvoldoende en werd later aangevuld. Op het ogenblik van de controles stond alleen het bord dat hieronder als eerste is afgebeeld. Dit bord duidt alleen op het feit dat de N455 onderbroken is. Het bord betekent niet dat het verboden is om af te slaan. Dat verbodsbord werd er later bij gezet (tweede foto hieronder).

  Omleiding 1

  Expresweg

  Vaststelling 2: vanuit Balgerhoeke komende wijst geen enkel bord op het feit dat er een toegangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer is eens de Expreweg over wordt gereden.

  Vaststelling 3: de signalisatie op de N455. Het eerste bord (zie foto hieronder) staat om te beginnen zeer slecht geplaatst want de meeste chauffeurs merkten het zelfs niet op. (Toen ik foto's ging nemen had ik het ook niet gezien, ik merkte het pas op toen ik een foto nam van het bord in vaststelling 3). Verschillende personen melden mij ook dat dit bord er niet stond op 4 juni doch dat kan ik niet bevestigen.

  Omleiding 2

  Concreet: dit bord betekent volgens de wegcode het volgende: "verboden toegang voor iedere bestuurder, en dat in beide richtingen" maar met uitzondering van het plaatselijk verkeer. Plaatselijk verkeer betekent volgens de wegcode dat "een openbare weg slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen; ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters, hebben er zonder uitzondering toegang.

  Dat wil dus zeggen dat iedereen die op de N455 moest zijn wel degelijk mocht doorrijden. De inwoners van de Boterhoek zijn dus geen plaatselijk verkeer volgens dit bord! Als dit wel zo zou zijn dan zou dit bord moeten staan aan de ingang van de Grote Boterhoek en daar stond dit bord niet (zie foto hieronder).

  Boterhoek pv

  Vaststelling 4: het tweede bord aan de N455 is het bord zoals hieronder afgebeeld. Dit leidt tot verwarring bij de chauffeurs. Dit bord stelt dat er verderop een toegangsverbod is met uitzondering van het plaatselijk verkeer. De lange zwarte streep op het bord toont dit duidelijk aan. Gevolg: chauffeurs die het eerste bord niet zagen rijden gewoon door, chauffeurs die het wel zagen zijn in de war en rijden ook door want het toegansgverbod geldt maar verder op de N455.

  Omleiding 3

  Vaststelling 5: kruispunt N455, Grote Boterhoek en Kochuystraat. Chauffeurs volgen dus de N455 en stellen vast dat aan dit kruispunt terug een bord "omleiding" staat (zie foto's hieronder). Ze rijden met gerust gemoed de Boterhoek in. Aan de Boterhoek staat ook nergens een bord verboden toegang met uitzondering van het plaatselijk verkeer. Tot hun stomme verbazing botsen ze in de Boterhoek echter op de politie.

  Omleiding 5

  Omleiding 4

  Vaststelling 6: wanneer je de Boterhoek verder volgt staat er bij het uikomen van de Kleine Boterhoek (in de Eerstestraat) een volgend bord "omleiding". Dit wijst erop dat beide borden wel degelijk de omleiding langs de Boterhoek sturen.

  Omleiding 7

  Vaststelling 7: chauffeurs die langs de Kochuytstraat komen gereden komen geen enkel bord tegen. Zij mogen dus overal door. Ze komen dan aan het kruispunt met de N455 uit, zien het bord "omleiding" staan en rijden de Boterhoek binnen. Ook zij botsen op de politie.

  Vaststelling 8: chauffeurs die worden rondgestuurd langs Celie werden geconfronteerd met een bord dat ons onbekend is. Niemand wist dan ook of er mocht worden doorgereden of niet. Een schoolvoorbeeld van hoe slecht de signalisatie wel was.

  Bord Celie

  Conclusie: de signalisatie was wel degelijk misleidend, verwarrend en foutief. Dat er zoveel chauffeurs werden beboet bewijst dit ook. Deze mensen begrepen het gewoon niet meer. Of waren ze allemaal te dom om het te begrijpen misschien? Opvallend is dat fouten in de signalisatie die op deze blog werden gemeld achteraf werden recht gezet.

  Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de communicatie rond deze omleiding ronduit slecht was. Het minste dat kon gedaan worden door het gemeentebestuur was een A4 in alle bussen steken om de inwoners erop te wijzen hoe de omleiding in elkaar zit. Het enige wat we kregen was een promoblaadje voor het "cultureel centrum" in Bentille.

  Chauffeurs die beboet zijn hebben er dan ook alle belang bij om verzet aan te tekenen. Hopelijk wordt deze onrechtvaardigheid nog recht gezet.

 • Gemeentebestuur weigert beboete chauffeurs te helpen

  De beboete chauffeurs zullen zelf moeten reageren wanneer ze vinden dat hun bekeuring onterecht is. Dat is de conclusie na de gemeenteraad.

  Samen wil dat de boetes worden ingetrokken en het gemeentebestuur kan daar een belangrijke rol in spelen. Het enige wat het bestuur moest doen was in de gemeenteraad een officieel standpunt innemen over de signalisatie. Iedereen weet dat deze signalisatie misleidend en onjuist was. Als het gemeentebestuur de eerlijkheid zou hebben dit ook toe te geven, en dit officieel te bevestigen in de gemeenteraad, dan zou dit een sterk pluspunt zijn voor de beboete chauffeurs. Zij zouden kunnen zeggen dat het bestuur zelf toegeeft dat de bewegwijzering niet naar behoren was.

  Maar de meerderheid voerde het punt van Samen af van de gemeenteraad wegens "ongrondwettelijk". Dat is totaal onjuist. Niets verbiedt aan een gemeentebestuur om toe te geven dat ze in de fout zijn gegaan. Dat heeft niks met de grondwet te maken maar alles met politiek  rechtvaardig handelen. De burgemeester laat dus de kans passeren om deze onrechtvaardige situatie recht te zetten.

  De houding van de burgemeester speelt nu ook in het nadeel van de beboete chauffeurs. Want door niet toe te geven dat er een fout is gemaakt wordt gezegd dat alles correct is verlopen. Dat de borden een week lang na het uitdelen van de boetes werden gewijzigd bewijst echter het omgekeerde. 

  De beboete chauffeurs rest nu dus maar één mogelijkheid: zelf bezwaar indienen tegen de hen opgelegde boete. Daar zijn genoeg argumenten voor. Op deze website staat uitgebreid uitgelegd waar de signalisatie fout was en/of misleidend.

 • Schipdonkkanaal: blijft gemeentebestuur aan de kant staan ?

  SchipdonkkanaalOp de gemeenteraad van donderdag staat opnieuw het Schipdonkkanaal op de agenda. Meerderheid en oppositie agenderen het punt. Het debat zal gaan over de resultaten van de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West. Deze studie onderzocht de haalbaarheid van een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal. Tijdens een vorige gemeenteraad nam de meerderheid geen standpunt in omdat ze wensten te wachten op de resultaten van deze studie. Die zijn nu dus bekend. Volgens Samen bevestigt de studie dat de verbreding niet in verhouding staat tot de investeringen die moeten worden gedaan. Ook talrijke deskundigen zijn deze mening toegedaan. De vraag is nu of het gemeentebestuur dit ook vindt en een standpunt zal innemen tegen de verbreding of niet.

 • Boetes: Burgemeester vraagt intern onderzoek bij politie

  Politie boetes
  De burgemeester van Sint-Laureins onderneemt verwoede pogingen om de verantwoordelijkheid voor de chaotische omleiding en de uitgedeelde boetes van zich af te schuiven. Vorige week probeerde ze al de schuld voor de omleiding in de schoenen te schuiven van de dienst 'Wegen en Verkeer'. Gemakkelijkheidshalve wordt vergeten dat het gemeentebestuur het voorstel van 'Wegen en Verkeer' wel mee heeft goedgekeurd.

  Nu is de politie aan de beurt. Het schepencollege vraagt aan de zonechef een intern onderzoek te doen bij haar korps. Dit onderzoek moet gaan over de verklaringen van agenten dat de controles gebeurden op verzoek van de burgemeester. De burgemeester van Sint-Laureins vindt met andere woorden dat de politie heeft staan liegen. De politie zal het graag horen...

   

 • Samen zet 300 uitgedeelde boetes op agenda gemeenteraad

  Tijdens de ondertussen beruchte politiecontroles in de Boterhoek werden 300 boetes uitgedeeld. Het groot aantal boetes lag niet zozeer aan het feit dat chauffeurs doelbewust de Boterhoek inreden terwijl ze dat niet mochten. De boetes kwamen er omdat de signalisatie misleidend en foutief was. Chauffeurs wisten gewoon niet meer langs waar ze nu al dan niet mochten rijden. Het gemeentebestuur draagt hier een zeer grote verantwoordelijkheid. De controle kwam er op vraag van de burgemeester, dit terwijl de signalisatie een totale chaos was. Het was de oppositie die een week lang wees op alle blunders in de omleiding. Al deze blunders werden nadien recht gezet, dus na het uitdelen van de boetes. Het is dan ook aan het bestuur om deze onrechtvaardige situatie recht te zetten en de boetes te laten intrekken. Samen zal dit vragen op de volgende gemeenteraad van 26/06/2008.

   

 • Punten Samen gemeenteraad

  • 1. Vraag tot intrekking van de boetes die zijn uitgedeeld aan de Boterhoek
  • 2. Standpunt gemeentebestuur ivm Schipdonkkanaal

  Meer info volgt later.

 • Gemeenteraad 26/06/2008 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING:

  • 1. Rekening dienstjaar 2007 van de kerkfabriek van:
   A) Sint-Jan-Baptist van Sint-Jan-in-Eremo
   B) Sint-Laurentius van Sint-Laureins
   C) Heilige Margaretha van Sint-Margriete
   D) Sint-Niklaas van Waterland-Oudeman
   E) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van Watervliet
   F) Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt Ontvangen van ’s Gravenjansdijk
   Advies;
  • 2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Recreatiegebieden’ en onteigeningsplan. – Voorlopige vaststelling;
  • 3. Gemeentelijk Basisonderwijs. – Vaststellen vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2008-2009;
  • 4. Retributie voor inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs;
  • 5. Kennisgeving haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West;
  • 6. Verslag over het beheer van de gemeente – dienstjaar 2007;
  • 7. Vaststellen van de begrotingsrekening, balans en resultatenrekening 2007;

  BESLOTEN VERGADERING:

  • 8. Gemeentelijk Basisonderwijs. – Aanvraag personeelslid om onbeperkte halftijdse loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar vanaf 01.09.2008;
  • 9. Aanstelling waarnemend gemeentesecretaris.

  Punten Samen volgen later.

   

 • Samen wil vereenvoudiging van wegomleiding

  Omleiding 1

  Er is al veel te doen geweest over de wegomleiding aan de Leemweg, de chaos met de signalisatie en de uitgedeelde boetes. Ondertussen werden heel wat borden gewijzigd, verplaatst of verwijderd. Over de boetes werden naar verluidt ook klachten ingediend.

   

  Maar de kern van het probleem, de omleiding zelf, blijft onaangeroerd. De omleiding is nochtans volstrekt onlogisch. Mensen worden kilometers rondgestuurd langs Kaprijke, de Peperstraat en Celie. Omdat de werken nog niet gedaan zijn de eerste weken stelt Samen een vereenvoudiging van de omleiding voor.

   

  Het voorstel van Samen ziet er als volgt uit: 

  • Het doorgaand verkeer dat van de Expresweg komt richting Sint-Laureins wordt omgeleid langs de Grote Boterhoek en de Kleine Boterhoek. Daar geldt dan éénrichtingsverkeer. Daarna komen de chauffeurs uit op de Eerstestraat waar ze kunnen kiezen welke richting ze uitgaan.
  • Het doorgaand verkeer dat uit Sint-Laureins komt richting Expresweg, wordt omgeleid langs de Celiekerkweg, Moershoofdeweg, Wildeweg, oversteek Bredeweg, Ganzenstraatje en Kochuytstraat.  Ook hier geldt éénrichtingsverkeer. Daarna komt het verkeer uit op de Leemweg en kunnen de mensen tot aan de Expresweg rijden.

  Met dit voorstel wordt de Leemweg van aan de Expresweg tot aan de werken terug open gesteld. Het verkeer wordt ook veel logischer en korter omgeleid. Gedaan met rondrijden langs Kaprijke, Peperstraat of Celie. In tijden van dure brandstofprijzen is dit zeker geen overbodige luxe!

   

  Samen roept het gemeentebestuur op om dit voorstel zo snel mogelijk door te voeren.

   

 • Sint-Laureins heft hoogste watertaks van Vlaanderen

  Vandaag presenteerde de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) een rapport over de kostprijs van het water in Vlaanderen. Uit de studie blijkt dat de gemeentelijke waterbelasting in Sint-Laureins de hoogste is van gans Vlaanderen. Sint-Laureins heft namelijk het maximumtarief van 1,1851 € per kubieke meter. Hiermee zit Sint-Laureins in het koppeleton van de Vlaamse gemeenten die de hoogste watertaks heffen. Slechts 68 andere gemeenten (van de 308!) doen dit ook.

  De studie rekende ook uit wat deze gemeentelijke watertaks voor een gezin betekent in euro's. Hieronder ziet u wat u jaarlijks als gezin extra betaalt voor uw water dankzij de gemeentelijke watertaks.

  GEZIN

  1 persoon

  2 personen

  3 personen

  4 personen

  5 personen

  WATERTAKS

  59,25 €

  106,65 €

  142,21 €

  165,91 €

  177,76 €

  Samen heeft zich steeds gekant tegen deze gemeentelijke watertaks. Wij vinden het asociaal dat op een basisproduct zoals water zo'n hoge taks wordt gelegd. Het gemeentebestuur heeft er duidelijk minder problemen mee.

 • Gemeentebestuur blundert opnieuw en neemt bord weg

  Leemweg
  Gelukkig is er een alerte oppositie die actief bezig is met de gemeente. Het is hard nodig, want de meerderheid is er absoluut niet mee bezig. Dit blijkt uit de volgende blunder in de signalisatiesoap die onze gemeente teistert.

  Gisterenavond meldde ik op deze weblog dat er een bord stond aan het gemeentehuis (dus voor de neus van de burgemeester en haar schepenen!!!) dat de toegang verbiedt aan alle verkeer komende uit de Dorpsstraat richting Leemweg. Toen al was duidelijk dat dit niet kon kloppen. Voor de zoveelste keer hebben we het bij het rechte eind want het bewuste bord werd in zeven haasten verwijderd. Blijkbaar leest de meerderheid deze blog goed. 

  Deze nieuwe signalisatiewijziging onderstreept nogmaals dat de signalisatie na meer dan één week nog steeds niet op punt staat. Het versterkt de vraag van Samen dat, gelet op de chaotisch signalisatie, de boetes die werden utigedeeld worden ingetrokken.

   

 • Leemweg verboden toegang voor verkeer uit Dorpsstraat

  Bord Leemweg
  Het gemeentebestuur van Sint-Laureins sluit de Leemweg af voor het verkeer komende van de Dorpsstraat en dit tot aan de Rommelsweg, met uitzondering van het plaatselijk verkeer. Dat blijkt uit het bord dat bij het begin van de Leemweg staat vlak naast het gemeentehuis (zie foto). Het nut van dit bord leidt opnieuw tot vele vragen bij de inwoners. Want waarom mag niemand de Leemweg nog in vanuit de Dorpsstraat met uitzondering  van het plaatselijk verkeer? Aan het volgende kruispunt (Leemweg en Rommelsweg) staat er immers geen enkel verbodsbord om de Leemweg in te rijden. Het kruispunt verder (Leemweg en Vaakweg) wordt zelfs aangeduid dat je de Leemweg moet volgen voor de omleiding.
  De vraag is dus of het opnieuw een signalisatieblunder is of niet? Nergens staan oranje bordjes hoe er wel moet worden gereden. Niemand die het antwoord weet, behalve burgemeester en schepenen. Misschien kunnen ze wat uitleg geven voor er weer boetes vallen.

 • Signalisatie op Expresweg wordt uitgebreid na uitdelen boetes

  Opnieuw maakte iemand ons attent op een wijziging van de signalisatie na het uitdelen van de boetes. En inderdaad, een nazicht van onze foto's en een blik op de nieuwe situatie bevestigt dat dit klopt. Afgelopen donderdagavond (05/06/2008), dus na het uitdelen van de boetes, stond op de Expresweg alleen het bord dat hieronder staat afgebeeld. Deze foto is getrokken komende vanuit Kaprijke richting kust, maar in de omgekeerde richting staat een gelijkaardig bord. Uit het bord blijkt dat de Leemweg onderbroken. Er staat echter niet op dat afslaan verboden is.

  Omleiding 1

  Ondertussen is er een bord bijgeplaatst dat duidelijk maakt dat het ook verboden is om af te slaan naar de Leemweg, met uitzondering van het plaatselijk verkeer. In de andere richting gebeurde eenzelfde ingreep en werden zelfs twee van deze borden bijgezet. Door het bijplaatsen van dit bord wordt de omleiding meer verduidelijkt. Dat is nodig maar het probleem is wel dat dit bord er niet stond op het ogenblik dat de boetes werden uitgedeeld. Opnieuw een bewijs dat de beleidsverantwoordelijken zeer goed beseffen dat de signalisatie nergens op gelijkt en dit nu bijsturen. Maar eerlijk is het niet. Als deze beleidsverantwoordelijken dus een beetje rechtvaardigheidgevoel hebben dan geven ze dit ook toe en trekken ze de boetes in.

  Expresweg

 • Open VLD Meetjesland is tegen verbreding Schipdonkkanaal

  Kanaal
  S
  amen nam in Sint-Laureins al een duidelijk standpunt in tegen een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal (zie foto onderaan artikel). Samen nam deze beslissing na grondige studie van het dossier.

  De Open VLD mandatarissen van Samen verdedigden voorbije vrijdag dit standpunt tijdens een vergadering van Open VLD Meetjesland over het Schipdonkkanaal. Deze vergadering werd bijeen geroepen omdat de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend zijn. Open VLD-Meetjesland heeft unaniem beslist om zich te verzetten tegen een mogelijke verbreding.

  De argumenten waarom Open VLD Meetjesland zich kant tegen de verbreding zijn de volgende:

  • de naar buiten gebrachte kostprijs van 630 miljoen € is slechts een fractie van de kostprijs en is dus een onderschatting.
  • het alternatief van de estuaire vaart (scheepsvaart langs de Westerschelde) wordt niet in rekening gebracht.
  • er is geen oplossing voor de sluipende verzilting met grote nadelen voor landbouw en natuur.
  • het verhoogde risico op wateroverlast in de verschillende gemeenten wordt niet ernstig genomen. 

  Open VLD Meetjesland stelt ook vast dat de verbreding geen meerwaarde biedt voor het Meetjesland maar veelvuldig onverantwoorde nadelen. De afdelingen van Open VLD Meetjesland kiezen dan ook resoluut de zijde van de getroffen gemeenten die door een verbreding onherroepelijke schade zullen oplopen. 

  Open VLD kiest voor het alternatief van de estuaire vaart. Dit biedt een volwaardige oplossing voor de haven van Zeebrugge. Uit een persmededeling van minister-president Peeters blijkt dit ook. Via de estuaire vaart kunnen tegen 2015 maar liefst 790.000 containers worden verscheept. Dat is het hetzelfde als 500.000 vrachtwagens of 9.000 binnenschepen.

  Open VLD Meetjeland vraagt haar bovenlokale mandatarissen om dit standpunt met hand en tand te verdedigen en door te drukken.

  Hieronder een foto van de actie die Samen reeds eerder voerde tegen de verbreding.

  Schipdonkkanaal

 • Wegsignalisatie wijzigt 3 keer op 24 uur tijd

  Het is ongetwijfeld een record: een signalisatie die op 24 uur tijd 3 keer wordt gewijzigd. Deze morgen verscheen op deze blog nog een artikel over een onbegrijpelijk bord dat gisteren aan de Celiekerkweg werd geplaatst. Het bord werd ondertussen alweer gewijzigd. De zoveelste blunder van dit bestuur dus met de signalisatie. Het bewijs ook dat de kritiek op deze blog terecht en juist is. Het gemeentebestuur maakt er echt een potje van. Want het is niet normaal dat wegsignalisatie op 24 uur tijd drie keer wordt gewijzigd. Geraak er maar eens wijs uit als chauffeur.

  Hieronder nog eens een schets van het bordencircus in Celie.

  Vrijdag 06/06/2008 (ochtend)Bord Celie 1 

  Vrijdag 06/06/2008 (middag)Bord Celie 

  Zaterdag 07/06/2008 (middag)Bord Celie 2

 • Chaos met signalisatie duurt voort: wie begrijpt dit bord ?

  Bord Celie
  Gisteren en vandaag bereiken ons opnieuw vragen van inwoners over een bord dat gisterenvoormiddag (06/06/2008) werd gewijzigd even voorbij Celiebrug. Het betreft het bord in de Celiekerkweg ter hoogte van de Kochuytstraat (zie foto). In de ochtend van 6 juni stond dit bord daar ook, maar alleen met het bovenste deel 'OMLEIDING'. Maar in de loop van de voormiddag werd daar het bord 'UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER' bijgevoegd.

  Niemand weet echter waarom, laat staan wat dit bord nu wil zeggen. Iedereen die van de Expresweg komt wordt immers langs Celie en de Celiekerkweg gestuurd richting Sint-Laureins. En nu staat daar plots een bord dat de omleiding in de Celiekerkweg aanduidt, maar met uitzondering van het plaatselijk verkeer. Wie begrijpt dit nog? Misschien kan de burgemeester (of de schepen van openbare werken) uitleg geven?

  Eén ding is wel duidelijk: de signalisatie is onbegrijpelijk en chaotisch. Dat op basis van zo'n signalisatie boetes worden uitgeschreven is dan ook  onaanvaardbaar. De burgemeester van Sint-Laureins draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze wantoestand. Zij keurde de omleiding goed en gaf opdracht boetes uit te delen terwijl de signalisatie nergens op gelijkt. Samen eist daarom dat de boetes die werden uitgedeeld worden ingetrokken.

 • Boetes ter discussie na wijziging misleidende signalisatie

  De opdracht die de burgemeester aan de politie gaf om alle chauffeurs te beboeten die langs de Boterhoek rijden stuit op zwaar protest bij de bevolking. Dit is zeer begrijpelijk én terecht. De omschakeling van de omleiding gebeurde in de grootste chaos. Chauffeurs wisten gewoon niet meer langs waar ze nu nog mochten rijden.

  Een controle van de signalisatie gisterenavond (05/06/2008) leert dat de signalisatie bovendien nog misleidend is ook. Ter hoogte van het kruispunt Grote Boterhoek, Kochuytstraat en Leemweg leidt de signalisatie de chauffeurs via het bord 'OMLEIDING' de Grote Boterhoek in. 

  Chauffeurs denken dus (terecht) dat ze de Grote Boterhoek wel in mogen rijden. Maar dat mag blijkbaar niet. Want zij die dat deden botsten op de politie en kregen een boete van 50 euro. Het is duidelijk dat deze boetes zeer discutabel zijn, gelet op deze signalisatie.

  De foto's hieronder tonen hoe chauffeurs worden misleid door de signalisatie. Zelfs het Godshuis heeft er zijn signalisatie aangebracht om de bezoekers van de Volkswagensdagen langs daar rond te leiden.

  Omleiding 4
  Omleiding 5

  Wie de omleiding volgt via de Grote Boterhoek komt aan het einde van de Kleine Boterhoek uit op de Eerstestraat waar opnieuw een bord 'OMLEIDING' staat dat de chauffeurs naar de Leemweg stuurt. Dit blijkt uit de foto hieronder en toont aan dat de omleiding wel degelijk door de Boterhoek loopt.

  Omleiding 7


  Ondertussen bereiken de klachten ook het gemeentebestuur. En wat blijkt nu? De misleidende signalisatie werd deze morgen (06/06/2008) verwijderd. Samen is niet akkoord met deze werkwijze. Wanneer boetes worden uitgedeeld dan dient dit te gebeuren op basis van een juiste signalisatie. Dit is hier niet het geval. Achteraf de regels wijzigen waarop mensen werden beboet is niet correct. Het is duidelijk dat de ganse omleiding overhaast in elkaar is gestoken en niet doordacht was. Het toont ook dat de mensen eerst wijzen op de nieuwe situatie beter was geweest dan meteen boetes uit te delen.

  Daarom wil Samen dat de boetes worden ingetrokken. De chauffeurs mogen niet het slachtoffer zijn van misleidende signalisatie. Personen die een boete hebben gekregen doen er ook goed aan klacht in te dienen bij de politie én bij de burgemeester. Samen zal dit punt ook agenderen op de volgende gemeenteraad.

  De foto's hieronder illustreren hoe de signalisatie er nu uitziet. Het misleidende bord 'OMLEIDING' werd weggehaald en neergegooid naast de afsluiting. Ook het bord 'OMLEIDING' aan het einde van de Kleine Boterhoek is plots verdwenen, dit is te zien op de laatste foto.

  Omleiding nu 1

  Omleiding nu 2
  Omleiding nu 3
 • Burgemeester laat politie boetes uitdelen aan wegomleiding

  LeemwegDe wegomlegging die is uitgestippeld voor de werken aan de Leemweg lijkt nergens op. Wagens worden verondersteld kilometers rond te rijden, wat uiteraard niemand doet, want het is ook totaal absurd. Iedereen kiest voor de kortere weg langs de Boterhoek. Het gevolg is dat de hinder daar groot is en de zijbermen worden kapot gereden. Zoiets is niet te vermijden met een slecht georganiseerde omleiding. Een goed werkend bestuur zou dit al snel inzien en de omleiding herbekijken. Maar niet in Sint-Laureins. Het bestuur zag het gebeuren maar liet het op zijn beloop, en dit één maand lang.

  Groot was dan ook de verbazing bij velen toen er vandaag plots grote politiecontrole was. Het regende daarover klachten bij de mandatarissen van Samen. De arm der wet hield de talrijke 'foutrijders' tegen en slingerde hen op de bon. Te betalen: 50 euro. De politie maakte de 'foutrijders' wel duidelijk dat de actie gebeurde in uitdrukkelijke opdracht van de burgemeester.

  Samen is niet te spreken over deze beslissing van de burgemeester. Niet de inwoners maar het bestuur draagt schuld. Want als de omleiding problemen oplevert dan treedt je als burgemeester direct op en niet na één maand. Bovendien vindt Samen dat er eerst gezocht moet worden naar andere oplossingen in plaats van iedereen de bon op te slingeren. Het optreden van de burgemeester toont in elk geval opnieuw aan hoe dit bestuur tewerk gaat. Jammer voor de inwoners die er opnieuw de dupe van zijn.