• Zo sprak de Sentse CD&V...

  "Voor een oppositie is het gratuit om een voorstel te formuleren, wanneer de inhoud noch financieringsmogelijkheden nog geenszins duidelijk zijn..."

  Dit stond in het CD&V blad vorig jaar. Het was de reactie van de meerderheid op het voorstel van Samen om de aankoop en het onderhoud van de IBA's (individuele waterzuivering) te laten betalen door de gemeente.

  De CD&V staat dus volgens hun eigen zeggen voor goed bestuur en dient alleen duidelijke voorstellen in.

  Een jaar later blijkt het omgekeerde waar te zijn. Hieronder een overzicht van de vragen (V) van Samen met daaronder (cursief) de antwoorden (A) van de meerderheid over hun plan om een sociaal huis te bouwen van 2,7 miljoen €.

  • V: Is een nieuwbouw van 930 m² niet wat overdreven?
  • A: "We moeten een sociaal huis bouwen, dat is wettelijk verplicht". 
  • V: Een sociaal huis moet toch geen nieuwbouw zijn volgens de wet?
  • A: "Euh ja, maar wij willen toch een nieuwbouw. En er zullen ook andere diensten van het OCMW en het gemeentehuis in komen".
  • V: Welke diensten van het gemeentehuis wil u naar daar verhuizen? 
  • A: "Euh, enkele..."
  • V: Wat gebeurt er dan met de lege burelen in het oude gemeentehuis?
  • A: "Euh, dat zullen we dan moeten bekijken".
  • V: Waar komt de nieuwbouw precies?
  • A: "Laat ons zeggen ergens tussen de school, het gemeentehuis, de pastorij en het Roelantshof" 
  • V: Hoe zal het betaald worden?
  • A: "Met een lening zeker"
  • V: Is een kostprijs van 2.900 euro per m² niet zeer hoog?
  • A: "Het is maar een schatting hé, trouwens zonder financiële gevolgen want het is maar een plan."
  • V: De architect wordt toch betaald op basis van die schatting? 
  • A: "Euh, ja, maar daarom moeten we het plan nog niet uitvoeren hé".
  • V: Is 9% op de totale prijs voor de architect niet wat veel?
  • A: "Veel? We kregen zelfs een korting, anders was het 10%!" 

  Of om het met de woorden van de CD&V te formuleren:

  "Voor een meerderheid is het gratuit om een voorstel te formuleren, wanneer de inhoud noch financieringsmogelijkheden nog geenszins duidelijk zijn..."

 • Verkiezingen Open VLD Sint-Laureins

  Ook in Sint-Laureins waren er het voorbije weekend bestuursverkiezingen van Open VLD. Een kleine 20% van de leden kwam zijn stem uitbrengen.

  Tom Lacres werd herverkozen als voorzitter met 40 ja stemmen, 0 neen stemmen en 1 blanco stem. Als afgevaardigden voor het regiobestuur werden Franki Van de Moere, Paul De Vendt en Jenny Soberon verkozen.

  De bestuursleden tenslotte zijn: Bertrand Boelens, Claudine Bonamie, Luc De Meyere, Paul De Vendt, Jan Jongbloet, Tom Lacres, Caroline Meire, Eddy Roets, Jenny Soberon, Jan Strymes, Marleen Trenson, Franki Van de Moere, Lieve Van Hijfte en Tony Verplaetse.

  Geertrui Van Ysacker uit Waterland Oudeman zal worden gecoöpteerd als VLD bestuurslid.

  Open VLD Sint-Laureins zal ook de volgende jaren zijn werking verder zetten binnen de structuur van Samen.

 • 7 drugsdoden op 7 maanden in politiezone Meetjesland

  Tijdens de laatste Politieraad kondigde de zonechef nog hardere acties aan tegen het groeiende drugsprobleem in onze politiezone. De feiten zijn dan ook zeer verontrustend. Sinds 1 april van dit jaar zijn er al 7 drugsdoden te betreuren in onze politiezone. Dat is een gemiddelde van één per maand! En ook Sint-Laureins blijft niet buiten schot want Watervliet is een populaire aanvoerroute voor allerlei soorten drugs. Ook daar zal de politie verder verscherpte controles doen. De zonechef kon om begrijpelijke redenen niet in detail treden over de concrete aanpak, maar in het nieuwe Veiligheidsplan zal een nog grotere nadruk liggen op de drugsbestrijding.

  Het groeiend drugsprobleem tot in het Meetjesland roept echter ook politeke vragen op. De afgelopen jaren is de tolerantie tegenover softdrugs enorm vergroot. Deze verhoogde tolerantie leidt ertoe dat drugs in het algemeen worden aanzien als minder gevaarlijk, terwijl ze net zeer verslavend zijn. De politiek mag en kan hiervoor de ogen niet sluiten.

   

 • Sociaal administratief centrum kost bijna 3 miljoen euro

  Het bestuur van Sint-Laureins wil een gigantische nieuwbouw van 930 m² bouwen in het centrum van Sint-Laureins. Kostprijs: 2,7 miljoen euro. Dit sociaal administratief centrum zal bureaus en kantoren huisvesten voor het OCMW- en gemeentepersoneel, plus twee klaslokalen voor de gemeenteschool.

   

  Samen kant zich tegen dit project en wil het afvoeren. Alleen de investeringen in de klaslokalen mogen wat Samen betreft gewoon doorgaan in een afzonderlijk project. Want de investeringen voor de gemeenteschool zijn nuttig gelet op het stijgend aantal kleuters in de school.

   

  Maar Sint-Laureins heeft geen nood aan een nieuwbouw van bijna 3 miljoen euro om nog maar eens bureaus en kantoren in onder te brengen. Er zijn de voorbije decennia al genoeg euro’s daarin geïnvesteerd. Denk maar aan de renovatie en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis, de renovatie van het plattelandscentrum, de OCMW gebouwen, het huren van het oude Fortis kantoor en de nieuwbouw voor de technische dienst in Bentille. 

   

  Het is nu tijd om in andere zaken te investeren. Er is keuze genoeg: een containerpark, een KMO-zone, een goede werking van het rusthuis, nieuwe fietspaden en voetpaden, moderne en propere dorpskernen, de betaling van de IBA’s, enz …”.

   

  Bovendien stelt Samen zich ook grote vragen over de financiering. Niemand van de meerderheid kan zeggen hoe het project zal betaald worden. Dit is gewoon onbehoorlijk bestuur. Raar is ook dat de ganse rekening wordt doorgeschoven naar het OCMW terwijl het grootste stuk van het project een bevoegdheid van de gemeenteraad is. Zoiets kan natuurlijk niet. Voor Samen wordt dit project dan ook het liefst zo snel mogelijk afgevoerd.

   

  Samen zal donderdag op de gemeenteraad tekst en uitleg vragen bij dit project en de financiering ervan.

 • Cultureel centrum "de Meet" is een gemiste kans

  De Meet
  Het voorbije weekend werd het nieuwe culturele centrum van Sint-Laureins "de Meet" geopend. Het centrum ligt in hartje Bentille, in de vroegere lokalen van de gemeenteschool. Niettegenstaande de architect en de aannemer er iets moois van hebben gemaakt blijft het centrum een gemiste kans omwille van verschillende redenen:

  • De capaciteit van de zaal is veel te beperkt. Met maximum 150 zitplaatsen is de organisatie van een culturele avond van enige omvang in "de Meet" onmogelijk.
  • Ook nu weer heeft deze zaal geen vast podium. Het blijft dus zeulen en sleuren met podiumelementen, wat niet meer van deze tijd is.
  • Het podium zelf is ook bijzonder smal door de vorm van de zaal. Voor bepaalde activiteiten is dit een probleem.
  • Er is een parkeerprobleem want er zijn slechts 9 parkeerplaatsen.

  Samen is voorstander van een volwaardig cultureel centrum in Sint-Laureins, maar "De Meet" voldoet daar niet aan. Daarom hebben we dit plan ook niet gesteund. De te beperkte capaciteit vormt een ernstige beknotting van de culturele ambities voor Sint-Laureins. Want met 150 zitplaatsen kan je geen breed publiek bereiken. Maar door het beperkt aantal plaatsen vallen we ook uit de boot voor de subsidiëring van een voltijdse cultuurambtenaar. En dat is bijzonder jammer, want het ganse project heeft uiteindelijk toch zo'n € 500.000 gekost.

  Op de foto herkent u de volgende Samen mandatarissen (vlnr): Eddy Roets, Tom Lacres, Lieve Van Hijfte, Johan Francque, Claudine Bonamie, Carlos Bonamie en Caroline Meire  

 • Punten Samen gemeenteraad

  • 1. Kostprijs sociaal huis
  • 2. Warande 2
  • 3. Bereikbaarheid landbouwgrond Bloso
  • 4. Veiligheid fietspad Oudemansdijk/Meuleken

  Meer info volgt later.

   

 • Gemeenteraad 16/10/2008 om 19.30 uur

  OPENBARE VERGADERING

  • 1. Plaatsen van watergreppels in de Mariapolderdijk. – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
  • 2. Leveren en plaatsen van een hoogspanningscabine in de Blekkersdijk;
  • 3. Gebruikersreglement voor het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur;
  • 4. Retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke culturele infrastructuur;
  • 5. Streekplatform+ Meetjesland. – Regionale visie hernieuwbare energie. – Goedkeuring;
  • 6. Opdrachthoudende vereniging IVM. – Buitengewone Algemene Vergadering 10.12.2008:
   A) Benoeming gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger
   B) Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger
  • 7. Politiezone Meetjesland Centrum. – Dotatie met betrekking tot het fiscale dienstjaar 2008. – Aanpassing;
  • 8. Vaststellen van de aanvullende lijst gemeentelijke toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het dienstjaar 2008;
  • 9. Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst dienstjaar 2008.

  Punten Samen volgen later.

 • IBA's: "Het zijn er maar twee..."

  Tijdens de laatste gemeenteraad agendeerde Samen nog maar eens het punt van de IBA's of de individuele waterzuiveringsinstallaties. Zoals bekend moeten een gans pak zonevreemde eigenaars van een woning in het buitengebied zo'n IBA op eigen kosten installeren. Samen vindt dit onbillijk en vraagt dat de gemeente de installatie en onderhoudskost van de IBA's op zich zou nemen. De Vlaamse regering vindt dit blijkbaar ook want ze geven nu een verhoogde subsidies aan de gemeenten die de kost van de IBA's op zich neemt.

  Klik op de afbeelding om de link te volgenHelaas volstaat dit nog niet want de meerderheid keurde het voorstel van Samen opnieuw af. De motivering was dat het allemaal niet zo dringend was want er waren nog veel zaken onduidelijk. Dit is echter onjuist. Zo is het zeer duidelijk dat mensen die een nieuwbouw starten in het buitengebied verplicht zijn om zo'n IBA te plaatsen. Zij draaien dus op voor de kosten die kunnen oplopen van 5.000 tot 7.000 €. Op de vraag wat er met deze mensen zou gebeuren was het antwoord: "In 2007 waren het er maar twee die in zo'n situatie zitten". Dit antwoord is tekenend voor dit bestuur. Zolang de groep niet te groot wordt doen we maar niks, want veel stemmen zullen we er niet mee winnen/verliezen. Ondertussen mogen er twee gezinnen de volle pot betalen terwijl er subsidies ter beschikking kunnen zijn als de gemeente dat wil.

   

 • M/V met macht: burgemeesters boven, maar niet in Sint-Laureins

   

  Wie heeft het volgens jou voor het zeggen in Sint-Laureins?
   - Frederik Willems
  45,31%
   - Lize Accoe
  35,47%
   - Annick Willems
  12,13%
   - Tim Bottelberghe
  4,58%
   - Eddy Matthijs
  2,52%
  [Aantal stemmen : 437]

  De afgelopen weken liep bij het Nieuwsblad een poll die peilde naar de man of vrouw met macht in de eigen gemeente. Vandaag publiceerde de krant de eindresultaten. De conclusie is dat in bijna alle gemeenten de burgemeester op de eerste plaats eindigt.

  De uitslag in Sint-Laureins geeft echter een gans ander beeld. In onze gemeente eindigt de burgemeester slechts op de derde plaats met amper 12% van de stemmen. Met deze score doet de Sentse burgemeester het opvallend slecht. Ter vergelijking: Philippe De Coninck, burgmeester van Assenede behaalt 31,65% van de stemmen. De burgemeester van Kaprijke, Filip Gijsels, eindigt zelfs met 53,76% van de stemmen. In het ganse Meetjesland doet geen enkele burgemeester het zo slecht als die van Sint-Laureins.

  De conclusie is duidelijk. De poll van het Nieuwsblad mag dan wel geen exacte wetenschappelijke peiling zijn, de uitslag geeft wel een prima indicatie over hoe de bevolking staat tegenover haar burgemeester. De teleurstelling is duidelijk zeer groot. Veel mensen die dachten dat er verandering zou komen met een nieuwe CD&V burgemeester zijn eraan voor de moeite. Dat kan ook niet anders. Want met altijd dezelfde mensen van altijd dezelfde partij aan het bewind zal er nooit iets veranderen in Sint-Laureins. Alleen met andere én actieve bestuurders kan er een echte ommekeer komen in Sint-Laureins. Daar werken wij met de ploeg van Samen elke dag opnieuw aan. Want wij zijn er rotsvast van overtuigd dat Sint-Laureins veel beter kan.