• De Morgen: verbreding Schipdonkkanaal bijna van de baan

  Bij Open Vld zijn de geesten over de verbreding van het Schipdonkkanaal helemaal gekanteld. Nu de liberalen zich tegen het project verzetten én ook de socialisten het niet zien zitten, is het erg onwaarschijnlijk geworden dat het omstreden infrastructuurproject ooit wordt uitgevoerd.

  Open Vld ziet in een studie van de Gentse mobiliteitsexpert Georges Allaert een kans om de impasse te doorbreken. Allaert beschrijft daarin hoe weinig rendabel het verbredingsproject is. Het vervoer over zee en Westerschelde tussen Zeebrugge en Antwerpen, in combinatie met extra spoorlijnen naar en van Zeebrugge, zou de haven niet alleen beter maar ook goedkoper kunnen ontsluiten. Bovendien, denken de liberalen, is het in tijden van economische crisis niet evident om dit soort van immense werken op te zetten.

  Bij de top van de Open Vld valt te horen dat het nu weinig waarschijnlijk is dat de verbreding er effectief komt, want ook de socialisten zijn tegen. In hun durfplan zetten ze het op de lijst van "ongewenste projecten". Toch was Vlaams sp.a-vicepremier Frank Vandenbroucke maandag behoedzaam in zijn uitlatingen. Hij hield het erop dat het dossier "nog niet rijp is".

  Die voorzichtige uitspraak heeft allicht te maken met het feit dat de drie Vlaamse regeringspartijen afgesproken hebben om voor de verkiezingen niet meer te communiceren over het delicate dossier. Desondanks is het niet uitgesloten dat Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) nog vóór de verkiezingen een advies formuleert. Wat dat zal worden, is niet duidelijk: de opstelling van CD&V is veeleer halfslachtig te noemen. De voorzitter van de Zeebrugse haven is een CD&v'er, maar Crevits staat ook onder zware druk van Boerenbond die vreest dat er landbouwgrond verloren gaat.

  Bron: De Morgen

 • Poll Nieuwsblad: 4 Klaroens per jaar volstaat

  Klaroen

  Samen vindt dat het gemeentelijk infoblad 'de Klaroen' beter vier keer per jaar verschijnt in plaats van zes keer. Alle info die er moet instaan kan namelijk perfect opgenomen worden in vier nummers. Dit levert aan drukkosten alleen al een jaarlijkse besparing van € 5.000 op. Uit een peiling van het Nieuwsblad blijkt dat de meeste stemmers er ook zo over denken. Net geen 42% vindt 4 nummers voldoende.

  Hoe vaak moet volgens u het gemeentelijk infoblad De Klaroen verschijnen?
   - 4
  41,77%
   - 2
  24,05%
   - 6
  18,99%
   - 12
  8,86%
   - 1
  5,06%
   - 3
  1,27%
  [Aantal stemmen : 79]
 • Aanpak sociaal huis: nieuwe OCMW-voorzitter weet het niet

  OCMW logo
  Het met veel tromgeroffel aangekondigde sociaal huis blijkt nog nergens te staan. Dat bleek uit het antwoord van de nieuwe OCMW-voorzitter op de gemeenteraad. In het sociaal huis komen kantoren voor het OCMW en gemeentepersoneel en klaslokalen voor de gemeenteschool. Samen heeft zich van in het begin grote vragen gesteld bij deze eigenaardige combinatie, waar alleen de klaslokalen een nuttige investering zijn. Ook is Samen niet akkoord met de kostprijs van 3 miljoen euro voor dit project.

  Maar de meerderheid wil de diensten van het OCMW weg uit de site aan de Rommelsweg en er zou nood zijn aan extra burelen voor het gemeentehuis. Ondertussen zijn we drie jaar verder en mag de derde OCMW-voorzitter proberen een voorstel op tafel te leggen. De twee voorgangers lieten al een plan tekenen door een architect maar beide plannen belandden al snel in de prullenmand. De opdracht voor het tekenen van een derde plan werd in januari teruggetrokken omdat de toewijzing foutief was gebeurd.

  Wie had verwacht dat de nieuwe OCMW-voorzitter de koe bij de hoorns zou vatten is eraan voor de moeite. De OCMW-voorzitter kon niets van verduidelijking geven over hoe ze het dossier zou gaan aanpakken. Dit bewijst nog maar eens met welk een onstellend gebrek aan visie onze gemeente wordt bestuurd.

 • CD&V stoelendans beheerst gemeenteraad

  Maar liefst 17 van de 22 agendapunten op de volgende gemeenteraad staan in het teken van de CD&V stoelendans. In de raad van maart waren ook al 2 van de 9 punten hieraan gewijd. Hopelijk wordt er na al deze wissels nu ook eens bestuurd. Want de gemeenteraden van de voorbije maanden waren op beleidsvlak een mager beestje. In januari stonden er amper 8 punten op de agenda, in februari slechts 6 en in maart 9. De meeste punten waren dan nog van administratieve aard of gingen over Meetjeslandse organisaties. Nu is de raad bijna volledig gewijd aan een stoelendans. Samen voegt alvast 8 extra punten toe aan de agenda zodat de gemeenteraad toch iets meer zal zijn dan een rondje mandaten herschikken.

 • Punten Samen gemeenteraad

  1. Beleidsprioriteiten schepen van Openbare Werken

  2. Kostprijs De Meet

  3. Afrijden van spiegels op de Watervlietsesteenweg

  4. Sociaal huis

  5. Hoogkasteel: witte strepen verven

  6. Hoogkasteel/Molenstraat: terugplaatsen spiegel

  7. Aantal vacatures van bedrijven in het gemeentelijk infoblad of website

  8. Aanvragen en toewijzen sociale woningen

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 23/04/2009 om 19.30 uur

  GemeentehuisOPENBARE VERGADERING

  1.   Aktename ontslag van de heer Jozef Van Braekel als gemeenteraadslid en aanstelling van een opvolger als titelvoerend lid van de gemeenteraad;

  2.   Aktename ontslag van mevrouw Rosa De Schepper als gemeenteraadslid en aanstelling van een opvolger als titelvoerend lid van de gemeenteraad;

  3.   Vaststellen nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden;

  4.   Eretitel - Voordracht tot toekenning van de titel van:

  A)  ere-burgemeester aan de heer Jozef Van Braekel

  B)  ere-schepen aan mevrouw Rosa De Schepper

  C) ere-schepen aan de heer Antoon De Clercq

  D) ere-schepen aan de heer Firmin Meulebroeck

  5.   Aktename ontslag van de heer Luc Van de Vijver als OCMW-raadslid;

  6.   Aktename verzaking van de heer Jurgen Mollet als OCMW-raadslid, opvolger van de heer Luc Van de Vijver;

  7.   Aktename van de nieuwe voordrachtakte van kandidaat-werkend lid van de OCMW-raad en opvolger;

  8.   V.M.W.:

  A)  Algemene Vergadering. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger zonder stemrecht;

  B)  Sectorcomité. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  9.   Opdrachthoudende vereniging I.V.M. - Voordracht van een kandidaat plaatsvervangende bestuurder in de Raad van Bestuur;

  10.  VZW Regionaal Landschap Meetjesland. - Algemene Vergadering. - Aanwijzing van een effectieve en een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger;

  11.  VZW Plattelandscentrum Meetjesland:

  A)  Algemene Vergadering. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  B)  Raad van Bestuur. - Voordracht bestuurder;

  12.  Waterschap Brugse Polders Oost. - Aanwijzing effectieve vertegenwoordiger in de stuurgroep;

  13.  Waterschap Krekenland. - Aanwijzing plaatsvervangend lid in de stuurgroep;

  14.  VZW De Kringwinkel Meetjesland.- Algemene Vergadering. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  15.  VZW Rattenbestrijding RATO. - Algemene Vergadering. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  16.  VZW Streekplatform+ Meetjesland. - Algemene Vergadering. - Aanwijzing effectief lid;

  17.  VZW PWA Regio Noord. - Algemene Vergadering. - Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger;

  18.  Jeugd. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze voor de aankoop van speeltoestellen;

  19.  Jeugd. - Lokaal Overleg Kinderopvang. - Aanpassing van de statuten;

  20.  Uitvoeren aanpassings- en renovatiewerken in de Calusstraat. - Goedkeuring ontwerp;

  21.  V.M.W. - Vervangen gietijzeren leidingen in de Calusstraat;

  22.  Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Schepper'. - Definitieve vaststelling

  Punten Samen volgen later.

 • Geen duidelijkheid over nieuwe terreinen Goalgetters

  GoalgettersHet blijft onduidelijk wanneer de nieuwe terreinen én kantine voor de Goalgetters er zullen komen. Op een vraag van Samen antwoordde de schepen van Ruimtelijke Ordening dat in januari het onteigeningsdossier is opgestart, de onderhandelingen met de eigenaars zijn gestart op 25 maart. Dat is (toeval of niet?), kort na na de brief van de voorzitter van de Goalgetters aan het schepencollege om de stand van zaken te kennen. Een exactere timing inzake de aanvang van de werken kon de schepen niet geven. Dat zal pas mogelijk zijn na de verwerving van de gronden.

   

 • Nieuwe kantine voor VK Watervliet

  Kantine VK Watervliet
  Tijdens de laatste gemeenteraad keurde de meerderheid een principebeslissing goed voor de bouw van een nieuwe kantine voor VK Watervliet. Een ontwerper zal nu een plan uittekenen, dit zal 30.000 € kosten. Zoals bekend is Samen vragende partij voor een verbouwing en/of vernieuwing van de kantine van VK Watervliet. Maar we stellen ons toch vragen bij de gevolgde werkwijze.

  Samen raadslid Franki Van de Moere verduidelijkte het standpunt van Samen. Een principesbeslissing nemen zonder een budget te bepalen is hetzelfde als het geven van een blanco cheque, en dat kan niet. Als je gaat bouwen bepaal je eerst een budget en dan pas maak je een ontwerp, binnen dit budget. Nu gebeurt het omgekeerde. De ontwerper gaat een plan tekenen zonder dat er een budget is bepaald. Samen onthield zich dus bij de principebeslissing omdat er geen duidelijkheid is over de kostprijs van de kantine. Samen hoopt dat er snel een concreet voorstel op tafel komt.

 • Schipdonkkanaal: CD&V neemt dubbelzinnig standpunt in

  Kanaal 2
  De Sentse 
  burgemeester springt mee op de kar van de tegenstanders van een verbreding van het Schipdonkkanaal. Het tijdstip waarop dit gebeurt is niet toevallig want er zijn binnen twee maanden verkiezingen. Dat is de enige reden waarom er nu een standpunt wordt ingenomen. Want de argumenten die worden aangehaald om tegen een verbreding te zijn, zijn identiek dezelfde als wat Samen een jaar geleden al op tafel legde tijdens de gemeenteraad. Die argumenten werden toen door de burgemeester weggewuifd als 'makkelijk' en 'emotioneel'.

  Er kunnen dus vragen gesteld worden over de ernst van het standpunt van onze burgemeester. Want in één adem wordt er al bijgezegd dat het "Brussel" is dat zal beslissen in dit dossier en niet de gemeenten. In datzelfde "Brussel" zegt CD&V minister Crevits dat zij geen beslissing neemt zolang niet alle studies zijn afgerond. Dat was trouwens ook hetgeen de burgemeester van Sint-Laureins altijd heeft gezegd. Dat de burgemeester nu plots vroeger een standpunt inneemt heeft alles te maken met de schrik voor de naderende verkiezingen. Zeker nu ook de Boerenbond openlijk gekant is tegen een verbreding proberen de Meetjeslandse CD&V'ers de dreigende electorale schade af te wenden door warm en koud tegelijk te blazen.

   

 • Boerenbond, Natuurpunt en BBL zeggen neen tegen verbreding

  Kanaal
  De verbreding van het Schipdonkkanaal verergert de bestaande problemen van watertekort en verzilting. Bovendien is de economische noodzaak van het project hoogst twijfelachtig en zijn de kosten ervan zwaar onderschat. Ten slotte heeft het een grote impact op de natuur en landbouw in de regio rond het Schipdonkkanaal. Daarom zeggen de 
  Boerenbond, Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) neen tegen een verbreding. De drie organisaties vragen aan de Vlaamse regering om het project af te blazen. Steeds meer mensen en organisaties verzetten zich dus tegen een verbreding.

  De groeiende tegenstand tegen een mogelijke verbreding onderstreept dat het standpunt van Samen dus geen populistisch, goedkoop of emotioneel standpunt is zoals de meerderheid beweert. Neen, Samen bestudeerde het dossier grondig en kwam tot de conclusie dat een verbreding geen meerwaarde biedt, noch voor onze gemeente, noch voor het Meetjesland. Wij kijken dus met een duidelijke visie naar dit dossier en we zijn daar fier op! De Sentse CD&V-meerderheid voert ondertussen een struisvogelpolitiek en steekt de kop in het zand!

   

 • Voor de zomervakantie duidelijkheid over Warande 2

  Warande 2
  Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg Samen nog maar eens duidelijkheid over Warande 2. De schepen van Ruimtelijke Ordening zei dat hij de bezorgdheid van Samen "voor een stuk" deelde. Daarna hield hij het nog maar eens op drie nietszeggende antwoorden. Op de vraag "hoe zien de plannen voor Warande 2 er concreet uit?" luidde het antwoord: "een sociale mix". De vraag "wat is de concrete timing?" kreeg als antwoord "zo snel mogelijk". En op de vraag "wat zal het gemeentebestuur doen met de gronden die in haar bezit zijn?" klonk het antwoord "een groot stuk in haar bezit houden".

  Samen nam echter geen genoegen met deze antwoorden. De burgemeester kwam dan maar zelf tussen en deelde mee dat het dossier voor de zomer op de gemeenteraad komt. Op de gronden van Volkshaard (de sociale bouwmaatschappij) zullen sociale kavels (bouwgronden) komen, samen met sociale huur - en koopwoningen. Wat er met de gronden gebeurt die in het bezit zijn van de gemeente blijft onduidelijk maar daar komt dus voor de zomervakantie verandering in.

 • Geen pensioenreserves meer voor het gemeentepersoneel

  Gemeentehuis
  Op 11 maart was er een studiedag van het VVSG over de pensioenen van het gemeentepersoneel. Voor het congres verschenen in de media berichten dat de pensioenreserves van het gemeentepersoneel eind 2009 op zullen zijn. Tegen 2025 is er 550 miljoen euro extra nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen. De lokale besturen zullen als werkgevers meer geld op tafel moeten leggen. Op de gemeenteraad vroeg Samen wat dit aan Sint-Laureins zal kosten. De burgemeester lichtte toe dat de eerste ramingen uitwijzen dat dit jaarlijks zo'n 20.000 euro extra zal gaan kosten. Dit bedrag wordt jaar na jaar geïndexeerd en zal dus steeds verder oplopen.

  De personeelskost voor Sint-Laureins bedraagt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro (zonder de politie, het OCMW en het rusthuis!). Dit betekent dus dat de extra pensioenkost een jaarlijkse verhoging betekent van bijna 1% van het personeelsbudget. Begin dit jaar keurde de gemeenteraad nog het nieuwe statuut van het gemeentepersoneel goed. Samen stelde toen de vraag of dit nieuw statuut de personeelskost niet te snel zou doen stijgen. Het antwoord van de burgemeester luidde dat de jaarlijkse stijging niet hoger zal liggen dan 3%. Dit is een normale stijging en Samen keurde onder die voorwaarden het nieuwe statuur goed. De toekomst zal uitwijzen of het daar ook zal bij blijven.