• Wie wordt de nieuwe voorzitter van Open VLD?

  terzakeVolgende week zaterdag weten we wie de nieuwe voorzitter wordt van Open VLD: Alexander De Croo, Gwendolyn Rutten of Marino Keulen. Of behaalt geen enkele kandidaat de helft van de stemmen en krijgen we een tweede ronde? 

  In afwachting van de uitslag volgende week zaterdag ben ik benieuwd wie de mensen in Sint-Laureins en omstreken het liefst als nieuwe voorzitter voor Open VLD willen hebben.

  Geef daarom uw mening en stem op de poll hiernaast.

  Meer info over de kandidaten en hun programma kan je vinden door op hun foto te klikken. De twijfelaars kunnen het laatste debat tussen de drie kandidaten in Ter Zake nog eens herbekijken door op de foto bovenaan dit artikel te klikken.

 • Onduidelijkheid over werken aan waterlopen

  Gracht water
  De polders en wateringen staan in voor het onderhoud van de waterlopen in onze gemeente. De drie polderbesturen (De Generale Vrije Polders, de Isabellapolder en de Slependammepolders) kwijten zich prima van deze taak. 
  De gemeenteraad krijgt van hen jaarlijks een overzicht van de kostprijs van de uit te voeren werken en het onderhoud gebeurt stipt en nauwgezet. De goedkeuring van de budgetten voor de polders verloopt dan ook elk jaar zonder enig problemen.

  Alleen was het Samen dit jaar opgevallen dat de werken die de drie polderbesturen uitvoeren aan de waterlopen niet dezelfde zijn. Zo zorgt de Generale Vrije Polders voor het ruimen, reiten en verhakselen van de waterlopen. De Isabellapolder van haar kant maakt werk van reiten en ruimen, doet een analyse van het slib, voert het slib af en werkt aan de oeververdediging. De Slependammepolders tenslotte zorgt voor het ruimen en de kruidtrekking aan de waterlopen en de straatgrachten.

  Het gemeentebestuur wist ook niet meteen waarom de drie polders verschillende werken uitvoeren aan dezelfde soort waterlopen. Maar dat het een beetje vreemd was daar was ook de meerderheid het over eens. De burgemeester zal daarom de vraag aankaarten tijdens het volgende gemeenschappelijk overleg van de polderbesturen.

  De budgetten voor de werken aan de waterlopen werden unaniem goedgekeurd.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo
  1. Heraanplanten gerooide bomen

  2. Keuze van straatnamen en namen gebouwen

  3. Charter 'Voorbij de beperking'

  4. Stijging pensioenbijdragen voor statutairen in 2010

  5. Tweede pensioenpijler voor contractuelen in 2010

  6. Gratis energiescans voor woningen

  7. Werking Streekplatform Meetjesland+

  8. Aankoop van 4 gasconvectoren voor de muziekschool

  9. Opzeg van de huurovereenkomst oud gemeentehuis Waterland-Oudeman

  10. Selectieve ophaling GFT-afval

  11. Afstemming GAS sancties tussen Sint-Laureins en Kaprijke

  12. Intergemeentelijk overlegplatform mobiliteit tussen Sint-Laureins en Kaprijke

  Meer info volgt later.

 • Agenda gemeenteraad 26/11/2009 om 19.30 uur

  GR

  1.     Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van 's Gravenjansdijk:

  A)    Aktename van de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Assenede dd. 29.10.2009 betreffende de aktename van de budgetwijziging 2009;

  B)    Aktename van de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Assenede dd. 29.10.2009 betreffende de aktename van het budget 2010;

  2.     Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie:

  A)    Generale Vrije Polders

  B)    Isabellapolder

  C)    Slependammepolders

          Advies;

  3.     Principebeslissing tot het geven van een naam aan de nieuwe wegenis gelegen Warande te Sint-Jan-in-Eremo;

  4.     Definitieve beslissing tot het geven van een naam aan de nieuwe wegenis gelegen in het binnengebied tussen de Ketterijstraat, het Stee, de Kloosterstraat en de Jeronymus Lauwerijnstraat te Watervliet;

  5.     Warande2. - Participatieovereenkomst en akkoord verkoop gronden met bestemming sociale huisvesting. - Goedkeuring;

  6.     Renovatie betonverharding met KWS-verhardingen in deel Kochuytstraat, Rode Handstraat en Hontseindestraat. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze;

  7.     V.M.W. - Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. - RioAct takenpakket 2010;

  8.     Politiezone Meetjesland-Centrum. - Goedkeuring dotatie met betrekking tot het dienstjaar 2010;

  9.     Scholengemeenschap Meetjesland. - Jaarverslag 2008-2009 en jaarrekening. - Goedkeuring; 

  10.   Veneco2. - Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.12.2009:

  A)    Aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger

  B)    Aktename agenda en bepalen van het stemgedrag van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

  Punten Samen volgen later. 

 • Absurde verfraaiingswerken in het OCMW

  Al enkele jaren kondigt de meerderheid aan dat de burelen van het OCMW en de sociale dienst weg moeten uit de gebouwen aan de Rommelsweg. Zij zullen worden ondergebracht in een nog te bouwen sociaal huis. Groot was de verbazing van Samen toen tijdens de OCMW-raad hoogdringende verfraaiingswerken werden aangekondigd aan de burelen van het OCMW en de sociale dienst. Volgens de meerderheid zijn deze burelen aan opfrissing toe. Daarom zullen er schilderwerken gebeuren, zal er worden behangen en wordt de vloerbedekking vervangen door nieuwe vloeren.

  De verfraaiingswerken zouden een goed voorstel zijn indien het OCMW en de sociale dienst daar ook zouden blijven. Maar burelen gaan verfraaiien die gaan verhuizen naar een nieuwbouw, dat is totaal absurd vindt Samen. Daarom roept Samen nogmaals op om de plannen voor de bouw van het sociaal huis op te bergen. Verfraaiing van de bestaande burelen gekoppeld aan een uitbreiding zijn een veel snellere en goedkopere oplossing.

 • Crisis slaat hard toe in Sint-Laureins

  ocmwSamen maakt zich al enige tijd zorgen over de gevolgen van de economische crisis in Sint-Laureins. Zo agendeerden wij dit punt op de gemeenteraad van mei 2009, maar toen bleek er jammer genoeg geen ruimte voor een gedachtewisseling daarover. Vandaag blijkt dat de vraag van Samen toen een terechte bezorgdheid was. De crisis slaat hard toe in Sint-Laureins en dat laat zich ook financieel voelen in het OCMW budget.

  In 2008 was er een verdubbeling van het aantal aanvragen voor leefloon (25 goedgekeurde aanvragen) en steeg het aantal financiële steunaanvragen met een kwart (46 gezinnen kregen 72 steunen). Ook is er een verdubbeling van het aantal dossiers schuldbemiddeling (31 dossiers), en is er een verdrievoudiging van het aantal gezinnen dat zich kan beroepen op een federale verwarmingstoelage (254 aanvragen goedgekeurd).

  Dit alles blijft niet zonder financiële gevolgen. Het werkingsresultaat van de sociale dienst van het OCMW gaat in het rood. Had de sociale dienst in 2007 nog een positief werkingsresultaat van € 30.420, dan eindigt de dienst in 2008 met een tekort van € 61.877. De vooruitzichten voor volgend jaar ogen niet veel beter. In de begroting voor 2010 wordt er een tekort voorzien van € 101.442.

  Deze negatieve resultaten zetten de Sentse gemeentefinanciën verder onder druk. Samen herhaalt daarom nog eens dat er zuinig en efficiënt met elke euro moet worden omgesprongen. Er is in onze gemeente geen ruimte voor nutteloze investeringen of prestigeprojecten.

 • De Meet wordt vooral gebruikt als vergaderlokaal

  CC De MeetSamen kon de cijfers inkijken van de bezettingsgraad van het cultueel centrum de Meet te Bentille. Daaruit blijkt dat de Meet haar doel voorbij schiet. Van november 2008 tem juni 2009 (8 maanden) waren er 94 activiteiten in de Meet. Bijna 40% van deze activiteiten waren vergaderingen. De Meet wordt dus vooral gebruikt als vergaderlokaal en niet zozeer als cultureel centrum. Er waren 29 publieke activiteiten in de Meet, waarvan de gemeente en Comeet er 9 voor hun rekening nemen. Een aantal activiteiten die vroeger in het gemeentehuis plaatsvonden zijn nu gewoon verschoven naar de Meet. Er waren 25 dagactiviteiten en 69 avondactiviteiten, wat neerkomt op een bezettingsgraad van 10% tijdens de dag en 30% tijdens de avonden. De Meet staat overdag dus permanent leeg.