• Sociale woningen: nog 39 te gaan

  December 2009

  De provincie stelt aan Sint-Laureins voor om 66 sociale huur- en koopwoningen te bouwen tegen 2020. Samen noemt dit onrealistisch omdat er geen woonuitbreidingsgebeiden meer zijn en vindt dat het gemeentebestuur bezwaar moet indienen bij de provincie. De 66 sociale woningen kunnen alleen gerealiseerd worden als er nieuwe bouwgronden bijkomen. Maar er wordt geen bezwaar ingediend. Volgens de meerderheid zijn er voor 30* sociale woningen concrete plannen in de verkavelingen van o.a. Warande 2 en de Kantijne. Waar de andere 36 sociale woningen zullen komen tegen 2020 blijft een open vraag. Maar er wordt werk van gemaakt volgens het gemeentebestuur en er zal een budget staan in de begroting van 2010 om desnoods zelf huizen te kopen.

  November 2010

  Samen polst naar wat het gemeentebestuur het voorbije jaar deed om haar belofte waar te maken. De schepen van ruimtelijke ordering moet toegeven dat van de 30 'zekere' sociale woningen er al 3 zijn geschrapt in de verkaveling van de Kantijne. Er zijn dus voor 27 sociale woningen concrete plannen in plaats van voor 30. Voor de andere 39 andere sociale woningen is er nog altijd niets concreets. Een planmatige aanpak tegen 2020 is er ook niet en met het budget in de begroting van 2010 is ook niets gebeurd.

  Conclusie

  Dat het gemeentebestuur een ambitieuze doelstelling nastreeft daar is niets mis mee, zolang je maar weet hoe je die ambitie waar gaat maken. Volgens Samen kon dit door een afspraak te maken met de provincie. Sint-Laureins is bereid 66 sociale woningen te realiseren in ruil voor nieuwe verkavelingen. In deze verkavelingen kunnen de sociale woningen geïntegreerd worden zodat we een mooie sociale mix krijgen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: sociale woningen én extra bouwgrond voor jonge gezinnen. Dit laatste is broodnodig want er zijn geen nieuwe woonuitbreidingsgebeiden meer in onze gemeente! Het gemeentebestuur maakte helaas een andere keuze.

   

  * Van deze 30 sociale woningen zijn er al 5 gerealiseerd met de aanleunwoningen op de site van het OCMW

 • KMO-zone en terreinen Goalgetters nog altijd niet in zicht

  KMO-zoneGoalgetters 1

  Bij de aanvang van deze legislatuur pakte het gemeentebestuur uit met spectaculair nieuws. In haar beleidsnota stond letterlijk dat de aanleg van een KMO-zone een prioriteit was. Dit was een positieve wending want de vorige burgemeester van Sint-Laureins verklaarde ooit dat een KMO-zone eigenlijk niet past in onze gemeente. Maar vier jaar na deze belofte zijn de gronden waarop de KMO-zone moet komen (en de nieuwe terreinen van de Goalgetters) nog altijd geen eigendom van de gemeente Sint-Laureins.

  Volgens de schepen van lokale economie en ruimtelijke ordering is er met een aantal eigenaars wel al een definitief akkoord, maar met een aantal andere eigenaars nog niet. Het zou nog maar gaan over "punten en komma's" en tegen het einde van het jaar zullen alle gronden verworven zijn. Dan kan er gestart worden met de opmaak van de plannen en de uitvoering van de werken. Omdat Samen deze uitleg al een paar keer te horen kreeg vroegen we wanneer de werken echt zullen aanvangen. Maar niemand op de meerderheidsbanken wilde daarover duidelijkheid verschaffen.

 • Wie begrijpt dit nog?

  Goochelaarstraat.jpgDe Goochelaarstraat wordt verbreed. De kostprijs is bekend en valt duur uit: € 212.816. Dat is een flinke som geld voor een onbegrijpelijke investering. Onze gemeente telt 180 kilometer gemeentewegen die voor iedereen toegankelijk zijn. Veel van deze wegen bevinden zich in een slechte staat en zijn dringend aan onderhoud toe. Maar in al die straten gebeurt weinig tot niets. De investering wordt gedaan in één van de weinige straten waar een regeling voor plaatselijk verkeer geldt: de Goochelaar. Waar niemand dus mag passeren wordt de straat verbreed, waar iedereen mag rijden gebeurt er niets. Bovendien is een verbreding ook slecht nieuws voor de inwoners van de Goochelaar. Een verbreding zal zeker leiden tot meer sluipverkeer daar, net het omgekeerde van wat de inwoners willen. Begrijpen wie kan.

 • Punten Samen gemeenteraad

  Samen logo

  1. Watersnood: kritieke punten en plaatsen

  2. Voorstel tot toekenning van een gemeentelijke vergoeding voor crematies in de Blauwe Toren

  3. Tijdstip aanleg uitvoegstrook Expresweg

  4. Vraag over het meer dynamisch maken van de gemeentelijke website

  5. Tijdstip aanvang werken voetbalterreinen/kantine Goalgetters en KMO-zone

  6. Voorstel tot het invoegen van een hoofdstuk omtrent ‘landbouwverkeer’ in het gemeentelijk mobiliteitsplan

  7. Vraag over hoe de doelstellingen inzake sociale woningen (koop en huur) en sociaal kavel concreet zullen worden gerealiseerd in het kader van het grond en pandenbeleid

 • Agenda gemeenteraad 25/11/2010 om 19.30 uur

  dyn001_original_500_40_pjpeg_2625008_9092c66c010a232c8e85be6d8f67031c.10.jpg1. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen ’s Gravenjansdijk:
  A) Gemeenteraadsbeslissing Assenede dd. 28.10.2010 betreffende de aktename van de budgetwijziging 2010;
  B) Gemeenteraadsbeslissing Assenede dd. 28.10.2010 betreffende de goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013;
  C) Gemeenteraadsbeslissing Assenede dd. 28.10.2010 betreffende de aktename van het budget 2011;
  Aktename;

  2. Raming van de uit te voeren werken aan waterlopen van 3de categorie gedurende het jaar 2011:
  A) Generale Vrije Polders
  B) Isabellapolder
  C) Slependammepolders
  Advies;

  3. Kosteloze grondafstand van wegdek, zijn ondergrond en ruimte voor de ondergrondse aanleg van nutsvoorzieningen te 9988 Sint-Laureins, Munte;

  4. Vereniging Welzijnsband Meetjesland. – Wijziging van de statuten. – Goedkeuring;

  5. V.M.W. – Uitbreiding waterleidingsnet ter bevoorrading van een private verkaveling in de Sint-Jansstraat te 9982 Sint-Laureins. – Kosten ten laste van de verkavelaar;

  6. V.M.W. – Overeenkomst betreffende de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. RioAct Takenpakket 2011. – Goedkeuring;

  7. Gemeentelijk retributiereglement voor de ophaling van grof huisvuil op afroep;

  8. OPZ-overeenkomst van de operationele prezone Meetjesland. – Goedkeuring;

  9. Politiezone Meetjesland Centrum. – Dotatie met betrekking tot het dienstjaar 2011. – Goedkeuring.

 • Vertraging voor heraanleg Sint-Jansstraat, Warande en Vlasgaard

  Sint-Jansstraat.JPGDe gemeenteraad keurde op 27/11/2008 unaniem het plan goed voor de heraanleg van de Sint-Jansstraat, de Warande en de Vlasgaard. Maar de start van de werken loopt ernstige vertraging op omdat de bouwvergunning voor deze werken is afgekeurd. Ondertussen werd er door het gemeentebestuur een nieuw aanvraagdossier opgesteld en ingediend. De verwachting is dat de werken in het najaar van 2011 zullen kunnen aanvatten.

 • Fietspad van Sint-Laureins naar Sint-Margriete: 8 verloren jaren

  In het mobiliteitsplan van 2010 staat dat de gemeente een fietspad wil aanleggen van Sint-Laureins naar Sint-Margriete. Omdat dit fietspad ook in het mobiliteitsplan van 2002 was opgenomen wou Samen weten welke initiatieven het gemeentebestuur de voorbije 8 jaar ter zake ondernam. Het antwoord luidde dat het een moeilijk dossier is omdat de provincie er ook bij betrokken is, maar er werd naar de provincie al een schrijven gericht.

  Toen Samen vroeg wanneer deze brief was verstuurd luidde het antwoord na enig aandringen: in 2010. De meerderheid heeft dus 8 jaar niets ondernomen en probeert nu de indruk te wekken dat het probleem bij de provincie ligt. Dat het uitvoeren van openbare werken lang duurt is een feit. Maar als je als gemeentebestuur 8 jaar lang geen initiatief onderneemt dan is het flauw om achteraf de verantwoordelijk door te schuiven naar iemand anders. Het beloofde fietspad is er niet en wordt gewoon van het ene mobiliteitsplan naar het andere verschoven, dat is de (pijnlijke) realiteit.

 • (G)een fietspad langs Leopoldkanaal?

  leopoldkanaal2.jpgEen fietspad langs het Leopoldkanaal is één van de vele openbare werken waar al jaren wordt over gepraat. Samen is ook voorstander van dit fietspad, maar we willen weten of het er nu komt of niet. In het mobiliteitsplan van 2002 werd de aanleg van dit fietspad aangekondigd tegen ten laatste 2008. Ondertussen zijn we 2010 en is er geen fietspad. Toch staat in het mobiliteitsplan van 2010 de aanleg van dit fietspad opnieuw. De aanleg wordt dus verschoven van het ene plan naar het andere.

  Samen gaat hiermee niet akkoord. Als het fietspad er niet kan komen dan moet het gemeentebestuur dat nu bekend maken en haar fietspadenbeleid herzien. Zo steunde de meerderheid het voorstel van Samen tot de aanleg van een fietspad langs de Calusstraat niet. Eén van de redenen was dat dit fietspad zonder nut is wanneer er een fietspad langs het Leopoldkanaal komt. Maar een fietspad langs het Leopoldkanaal wordt steeds onwaarschijnlijker. Zeker nu er naast milieubelemmeringen ook bezwaren van de Administratie Waterwegen en Zeewezen (die de bermen beheert langs het Leopoldkanaal) zijn. Het is tijd dat het gemeentebestuur duidelijkheid verschaft. Want nog eens 8 jaar niets doen is geen optie.